S’aprova la creació de l’Agència de la Natura

El Ple del Parlament ha aprovat la Llei de creació aquesta mateixa setmana

S’ha aprovat amb el suport de JxCat, ERC, Socialistes, la CUP i En Comú Podem

El Parlament ha aprovat la Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya.   

L’objectiu d’aquesta agència és protegir, planificar, restaurar, millorar i estudiar el medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com en el marí.

La finalitat és preservar el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat i garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes amb criteris d’integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.

L’Agència de la Natura de Catalunya tindrà personalitat jurídica pròpia i s’adscriurà al departament competent en matèria de medi ambient. L’agència promourà la participació de les administracions públiques, les entitats locals i les privades sense ànim de lucre i els consorcis en la gestió del patrimoni natural i treballarà d’acord amb un contracte programa aprovat cada sis anys i amb objectius biennals.

Es preveu que sigui un organisme proper al territori que permeti articular una gestió descentralitzada. De fet, l’article 5 de la Llei, preveu que per exercir les seves funcions s’estableixin sistemes estructurats de participació. D’altra banda, en el Consell de Direcció, a part de la Generalitat, es preveu que hi hagi representants dels municipis, d’organismes supramunicipals, del sector primari, d’entitats ambientals i de recerca, entre altres.

La creació de l’Agència esdevé el tercer pilar, juntament amb el Fons de Patrimoni Natural i l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya per avançar proactivament en la conservació dels valors naturals i la revalorització del món rural.